Strona internetowa Gminy Wielopole Skrzyńskie

SERWISY OWS
KATALOG METADANYCH

KONTAKT

Wersja.3.0

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMINY WIELOPOLE


Udostępnione w systemie dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości. Zawarte w systemie informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. W serwisie prezentowane są tylko zbiory danych, których dysponentem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie oraz Powiat Ropczycko - Sędziszowski - Starostwo Powiatowe w Ropczycach.
  System informacji przestrzennej może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.). Gmina Wielopole Skrzyńskie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z systemu.
  Ze względu na charakter danych udostępnionych poprzez system mogą one mieć różną dokładność wynikającą ze sposobu oraz okresu wykonania danych wejściowych.

PORTAL MAPOWY OGÓLNY

Portal mapowy ogólny

Przejdź

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Plany miejscowe oraz Studium

Przejdź

OFERTA INWESTYCYJNA

Oferta inwestycyjna gminy

W budowie

SZYBKI DOSTĘP

Rejestr planów miejscowych, Studium, uchwały

W budowie